Takashi Tsukasaki
Slow photoluminescence lifetime of heavily Be-doped GaAsN

Takashi Tsukasaki, Hisashi Sumikura, Takuma Fujimoto, Miki Fujita, Toshiki Makimoto